Farba Wapienna 665

Wykańczanie ścian

Mocno oddychająca, dekoracyjna i ochronna farba do wewnątrz.

Do ścian wewnątrz pomieszczeń, mocno oddychająca, zapobiegająca pleśniom. Nadaje się do pomieszczeń wilgotnych.

Zastosowanie: 

Do wszystkich chłonnych, mineralnych podłoży wewnątrz pomieszczeń, jak: tynk wapienny, tynk cementowy, piaskowiec wapnisty, cement, beton komórkowy, cegła, tynk gliniany itp.

Właściwości techniczne: 

Bez rozpuszczalników, przepuszczalna dla pary wodnej. Dzięki wysokiej alkaliczności działa antybakteryjnie i przeciwpleśniowo. Krzemionkuje nierozerwalnie ze wszystkimi mineralnymi podłożami i tworzy matową powierzchnię, którą można wielokrotnie malować.

Kolor: 

Biały naturalny, matowy. Farbę można dowolnie barwić Pigmentami w Koncentracie LEINOS 668 odpornymi na wapno. Maks. dodawać 20% pigmentu.

Składniki: 

Woda, wapno dołowane, kreda, mączka marmurowa, biel tytanowa, eter celulozy. Zawartość LZO (lotnych związków organicznych) w produkcie wynosi <1 g/l. Dopuszczalny limit UE wynosi maks. 30 g/l (kategoria „a” od 2010 roku).

Podłoże i przygotowanie: 

Podłoże musi być suche, stałe, chłonne i wolne od wykwitów. Mechanicznie usunąć osady z powierzchni tynków. Piaszczące i bardzo chłonne powierzchnie zagruntować Gruntem do Tynków Mineralnych LEINOS 622. Nowe tynki można malować po 2 - 3 tygodniach od położenia. W razie wątpliwości przeprowadzić próbę malowania.

Sposób stosowania: 

Przed użyciem i w trakcie malowania farbę dobrze mieszać. Nakładać równomiernie wałkiem, szczotką  lub szerokim pędzlem i rozprowadzać we wszystkich kierunkach. Mocno chłonne i niegruntowane powierzchnie zmoczyć wodą. Farbę Wapienną LEINOS 665 dobrze wymieszać i w zależności od podłoża malować 2 - 3 krotnie. Pierwszą warstwę malować farbą nierozcieńczoną lub rozcieńczoną do 20 % wodą, w zależności od chłonności podłoża. Przy następnych warstwach ścianę również zmoczyć wodą. Malować farbą nierozcieńczoną lub w razie potrzeby rozcieńczoną do 20 % wodą. Wysoka temperatura otoczenia zwiększa zapotrzebowanie na wodę.

Czas schnięcia: 

Przy 20°C i 50% względnej wilgotności powietrza ok. 6 - 12 godzin. Kolejną warstwę nakładać po 24 godz. schnięcia.
 

Wielkość opakowań i zużycie: 

1 l wystarcza na ok. 5 - 8 m2 na jedną warstwę. Średnie zużycie wynosi ok. 150 ml/m2.

Opakowanie wystarcza na...*
2,5l 16 m2
10l 65 m2

* średnia wydajność na jedną warstwę

Kalkulator zużycia >>

Przechowywanie i trwałość: 

Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Chronić przed mrozem! Farba oryginalnie zamknięta jest przydatna do użycia ok. 12 miesięcy. Napoczęte opakowania zużyć w ciągu 2 dni.

Utylizacja: 

Zgodnie z lokalnymi, urzędowymi przepisami. Wysuszone resztki produktu mogą być usuwane do śmieci komunalnych. Europejski kod odpadu EWC: 08 01 20.

Środki rozcieńczające i czyszczące: 

Woda i Mydło Roślinne 930 LEINOS. Produkt jest gotowy do użycia.

GISCODE: 

M-DF 01

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: 

Działa drażniąco na skórę.
Działa drażniąco na oczy.

GHS08

Niebezpieczeństwo

Niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące środki ostrożności: 

Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
W PRZYPADKU KONTAKU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza. Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
Chronić przed dziećmi.
Unikać uwolnienia do środowiska.
Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami.