Ług do Drewna Liściastego 926

Produkty specjalne

Do uszlachetniania drewna liściastego wewnątrz

Ług do Drewna Liściastego

Nie powoduje ciemnych przebarwień

Zastosowanie: 

Do uszlachetniającej obróbki jasnego drewna liściastego, jak: klon, jesion, buk, dąb, itp. wewnątrz. Nadaje się do podłóg, ścian, sufitów, drzwi, mebli i innych drewnianych powierzchni.

Właściwości techniczne: 

Środek o płynnej konsystencji, bardzo wydajny. W znacznym stopniu zatrzymuje proces żółknięcia drewna, zachowując tym samym jasny wygląd powierzchni.
W celu uzyskania efektu powierzchni wyszorowanej na biało - przeprowadzić obróbkę uzupełniającą LEINOS Mydłem do Podłóg Ługowanych 924 białym.
W celu zachowania pierwotnego koloru drewna - przeprowadzić obróbkę uzupełniającą LEINOS Mydłem do Podłóg Ługowanych 924 naturalnym lub LEINOS Woskiem do Podłóg i Mebli 310.

Kolor: 

002 bezbarwny, 202 biały.

Składniki: 

Woda, tensyd cukru, kwas cytrynowy, (biały: dwutlenek tytanu). Produkt nie podlega dyrektywie o ograniczeniu lotnych związków organicznych.

Podłoże i przygotowanie: 

Drewno musi być surowe, dobrze wyszlifowane, czyste i suche (wilgotność drewna maks. 14% ). Ług do drewna liściastego przed i w czasie obróbki częstokroć dobrze wstrząsać lub mieszać.

Sposób stosowania: 

Nanosić obficie i równomiernie wzdłuż słojów drewna za pomocą wałka lub pędzla odpornego na działanie kwasu. Pojawiające się miejsca suche należy natychmiast pokryć świeżą warstwą produktu, aż na powierzchni utworzy się równomierna biaława powłoka.

Czas schnięcia: 

Powierzchnia pyłosucha po 2 - 5 godz. Szlifowanie i nakładanie kolejnej warstwy po przynajmniej 24 godz. W przypadku niezachowywania czasów schnięcia na drewnie mogą pojawić się żółte, miejscowe przebarwienia. Zadbać o dobrą wentylację.

Wielkość opakowań i zużycie: 

100 - 125 ml/m2 lub 8 - 10 m2/l, zależy od chłonności powierzchni.

Opakowanie wystarcza na...*
1l 9 m2
2,5l 23 m2

* średnia wydajność na jedną warstwę

Kalkulator zużycia >>

Przechowywanie i trwałość: 

Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Chronić przed mrozem. Napoczęte opakowanie szczelnie zamknąć.

Utylizacja: 

Zgodnie z lokalnymi, urzędowymi przepisami. Wysuszone resztki produktu mogą być wyrzucane do śmieci komunalnych. Europejski kod odpadu EWC: 07 06 01.

Środki rozcieńczające i czyszczące: 

Natychmiast po zakończeniu pracy czyszczenie wodą.

GISCODE: 

GE 10

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: 

Działa drażniąco na oczy. Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły.

GHS07

Uwaga

Uwaga

Zwroty wskazujące środki ostrożności: 

Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Chronić przed dziećmi. Unikać uwolnienia do środowiska. Zawartość/pojemnik usuwać do firmy posiadającej odpowiednie uprawnienia zgodnie z krajowymi przepisami.