Szpachla do Drewna 337

Produkty specjalne

Szpachla w proszku na bazie wodnej.

Szpachla do Drewna
Zastosowanie: 

Wysokogatunkowa szpachla do drewna w postaci proszku do wypełniania ubytków i szczelin w sękach do głębokości 15 mm. Kompatybilna ze wszystkimi systemami wykańczania powierzchni.
 

Kolor: 

420 biały, 421 jesion, 422 dąb, 423 dąb naturalny, 424 dąb dymiony, 425 sęk dębu, 426 wiśnia, 427 merbau, 428 czarny.

Składniki: 

Węglan wapnia, siarczan wapnia, 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on

Sposób stosowania: 

Proszek wymieszać z zimną wodą stosunku 3 części proszku na 1 do 1,5 części wody. Mieszanina jest natychmiast gotowa do użycia. Wykorzystać w ciągu 20 min. szlifowanie możliwe jest po 45 min. Pracować w temperaturze pomieszczenia 5°C do 30 °C.

Wielkość opakowań i zużycie: 
Opakowanie wystarcza na...*
0,1l w zależności od potrzeby
0,5l

* średnia wydajność na jedną warstwę

 

Przechowywanie i trwałość: 

Przechowywać w zamknięciu w chłodnym i suchym miejscu. Oryginalnie zamknięta przy właściwym przechowywaniu trwałość jest nieograniczona.

Utylizacja: 

Zodnie z lokalnymi, urzędowymi przepisami. Wysuszone resztki produktu mogą być usuwane do śmieci komunalnych. Europejski kod odpadu EWC: 08 01 11.

GISCODE: 

CP1

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: 

Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
Karta charakterystyki dostępna na żądanie.
Uwaga! W przypadku stosowania może się tworzyć niebezpieczny pył respirabilny. Nie wdychać pyłu.

Zwroty wskazujące środki ostrożności: 

Chronić przed dziećmi.

Unikać uwolnienia do środowiska.

Zawartość/pojemnik usuwać do firmy posiadającej odpowiednie uprawnienia zgodnie z krajowymi przepisami.