Lazura do Drewna-Mix na zewnątrz 262

Lazury do drewna

Odporna na warunki atmosferyczne i wodę Lazura do dekoracyjnego powlekania drewna na zewnątrz.

Przy składaniu zamówienia należy podać kolor

Zastosowanie: 

Odporna na warunki atmosferyczne i wodę, paroprzepuszczalna ochrona drewna na zewnątrz, z błoną ochronną przeciwko zagrzybieniu. Do chłonnych podłoży drewnianych: okien i drzwi na zewnątrz, płotów, pergoli, podbitek, gontów, deskowań elewacji, domów z drewna. Nie stosować do podłóg i zabawek.

Właściwości techniczne: 

Tworzy transparentną, hydrofobową powłokę. Paroprzepuszczalna. Testowana zgodnie z wytycznymi ihd i ift Rosenheim (Instytutu Technik Okiennych i Technologii Drzewnych Rosenheim w Dreźnie) na odbarwienia w kontakcie z zaprawą murarską, paroprzepuszczalność, reakcje na folie uszczelniające, odporność na działanie warunków atmosferycznych. Przetestowana pod względem migracji pierwiastków zgodnie z normą DIN EN 71, część 3. Sprawdzona również wg normy DIN 53160 pod względem odporności na pot i ślinę. Nie nadaje się na ciągłe i intensywne działanie wody.

Kolor: 

Według palety kolorów.

Składniki: 

Wygotowane żywice naturalne z zagęszczonym olejem lnianym, zagęszczony olej drzewny i rycynowy, zagęszczony olej lniany i drzewny, olej lniany, izoparafiny, glinka kaolinowa, wosk mikrokrystaliczny, pigmenty mineralne, węglan cynku, tlenek glinu, butylokarbaminian jodopropynylu, sykatywy. Zawartość LZO (lotnych związków organicznych) w produkcie wynosi maks. 435 g/l. Dopuszczalna wartość w UE wynosi 700 g/l (kategoria f od 2010).

Podłoże i przygotowanie: 

Aby osiągnąć optymalny rezultat, należy stosować się do zaleceń Kart Technicznych wszystkich stosowanych produktów. Podłoże musi być suche, stałe, czyste, wolne od tłuszczu i kurzu oraz musi być zagruntowane Gruntem do Drewna LEINOS 150. Wymagane są 2 - 3 warstwy lazury.

Sposób stosowania: 

Malowanie pędzlem, wałkiem, przez natrysk. Temperatura otoczenia i powierzchni powyżej 15˚C.

Czas schnięcia: 

Ok. 16 - 24 godz. Ten system do schnięcia wymaga odpowiednio wystarczającej ilości tlenu z powietrza. Dlatego zadbać o dobre przewietrzanie, przy stojącym powietrzu np. wentylatorem, również aby uniknąć powstawania zapachu.

Wielkość opakowań i zużycie: 

Ok 60 - 80 ml/m2 na jedno nałożenie. Nakładać oszczędnie, aby uniknąć problemów z wysychaniem!

Opakowanie wystarcza na...*
0,75l 11 m2
2,4l 36 m2

* średnia wydajność na jedną warstwę

Kalkulator zużycia >>

Przechowywanie i trwałość: 

Oryginalnie zamknięta zachowuje trwałość przynajmniej przez 5 lat. Przechowywać w zamkniętym opakowaniu, w chłodnym i suchym miejscu.

Utylizacja: 

Zgodnie z lokalnymi, urzędowymi przepisami. Wysuszone resztki produktu mogą być usuwane do śmieci komunalnych. Europejski kod odpadu: EWC 08 01 11.

Środki rozcieńczające i czyszczące: 

LEINOS Rozcieńczalnik 200. Produkt jest gotowy do użycia.

GISCODE: 

Ö 60

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: 

Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
 

Zwroty wskazujące środki ostrożności: 
Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
Zawiera butylokarbaminian jodopropynylu. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
Substancja czynna butylokarbaminian jodopropynylu <0,6%.
Karta charakterystyki dostępna na zapytanie. Chronić przed dziećmi.
W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
NIE wywoływać wymiotów.
Unikać uwolnienia do środowiska.
Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami.
Nasiąknięte produktem materiały pracy, jak np. szmatki, gąbki, pyły szlifierskie itp. z niewyschniętym olejem, przechowywać bez dostępu powietrza w szczelnie zamkniętych pojemnikach metalowych lub w wodzie, a następnie usuwać do odpadów, ponieważ w przeciwnym razie istnieje zagrożenie samozapłonem ze względu na zawartość oleju roślinnego. Produkt sam w sobie nie jest samozapalny. W czasie schnięcia zadbać o odpowiednie przewietrzanie. Z uwagi na użyte składniki naturalne może występować charakterystyczny dla tego rodzaju produktów zapach. Podczas używania aparatów natryskowych stosować właściwą ochronę dróg oddechowych.
Podczas szlifowania nosić maskę przeciwpyłową chroniącą przed drobnymi pyłami.
Telefon dla alergików: +48 / 608 031 784       
BAuA-Nr.: N-47191