Środek Antypleśniowy 960

Produkty specjalne

Zum sicheren Entfernen von Schimmelpilzen im Innenbereich.

Środek Antypleśniowy

Ohne Chlorchemie.

Zastosowanie: 

Do zwalczania i dezynfekcji powierzchniowego zagrzybienia, bez dodatku chloru.

Właściwości techniczne: 

konsystencja płynna.

Kolor: 

bezbarwny.

Składniki: 

Denaturyzowany alkohol (etanol), woda, olejek cedrowy.

Substancja czynna: 

Ethanol. Wirkstoffgehalt: 80 - 85 Gew-%.

Sposób stosowania: 

Miejsca zagrzybione spryskać na dużej powierzchni, pozostawić do wyschnięcia, następnie pył zebrać szczotką lub odkurzaczem. Czynności powtórzyć w razie potrzeby. Zapewnić dobrą wentylację! Przy intensywnym skażeniu zbić tynk i w miarę możliwości otynkować ścianę wapnem.

Wielkość opakowań i zużycie: 

100 - 150 ml/m2.

Opakowanie wystarcza na...*
0,5l 4 m2
1l 8 m2

* średnia wydajność na jedną warstwę

Kalkulator zużycia >>

Przechowywanie i trwałość: 

Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.

Utylizacja: 

Zgodnie z regiolnymi przepisami o utylizacji. Wyschnięte resztki produktu można wyrzucać do śmieci komunalnych. Kod odpadu: EAK 07 07 04

Środki rozcieńczające i czyszczące: 

woda.

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: 

Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
Zawiera olej cedrowy. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

GHS02
Niebezpieczeństwo
Niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące środki ostrożności: 

Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu.

Infolinia dla alergików: +48 / 608 031 784
BAuA-Nr.: N-48018
UN-Nr. 1170