Lazura do Drewna-Mix do wewnątrz 263

Lazury do drewna

Odporna na warunki wodę Lazura do dekoracyjnego powlekania drewna wewnątrz

Lazura do Drewna-Mix

Przy składaniu zamówienia podać kolor.

Zastosowanie: 

Odporna na wodę, paroprzepuszczalna ochrona drewna do wewnątrz. Do chłonnych podłoży z drewna. Nie stosować do podłóg i zabawek.

Właściwości techniczne: 

Tworzy transparentną, hydrofobową powłokę. Paroprzepuszczalna. Testowana zgodnie z wytycznymi ihd i ift Rosenheim (Instytutu Technik Okiennych i Technologii Drzewnych Rosenheim w Dreźnie) na odbarwienia w kontakcie z zaprawą murarską, paroprzepuszczalność, reakcje na folie uszczelniające, odporność na działanie warunków atmosferycznych. Przetestowana pod względem migracji pierwiastków zgodnie z normą DIN EN 71, część 3. Sprawdzona również wg normy DIN 53160 pod względem odporności na pot i ślinę. Nie nadaje się na ciągłe i intensywne działanie wody. Nie nadaje sią do podłóg.

Kolor: 

Według palety kolorów.

Składniki: 

Olej drzewny, olej rycynowy, olej lniany, estr żywic naturalnych, izoparafiny, wosk mikrokrystaliczny, tlenek cynku, pigmenty mineralne, sykatywy. Zawartość LZO (lotnych związków organicznych) w produkcie wynosi maks. 480 g/l. Dopuszczalna wartość UE wynosi 700 g/l (kategoria "f"od 2010).

Podłoże i przygotowanie: 

Aby osiągnąć optymalny rezultat, należy stosować się do zaleceń Kart Produktu wszystkich stosowanych produktów. Podłoże musi być suche, stałe, czyste, wolne od tłuszczu i kurzu oraz musi być  zagruntowane Olejem Gruntującym LEINOS 220. Wymagane są 2 - 3 warstwy lazury.

Sposób stosowania: 

Malowanie pędzlem, wałkiem, przez natrysk. Temperatura otoczenia i powierzchni powyżej 15˚C.

Czas schnięcia: 

Ok. 16 - 24 godz.Ten system do schnięcia wymaga odpowiednio wystarczającej ilości tlenu z powietrza. Dlatego zadbać o dobre przewietrzanie, przy stojącym powietrzu np. wentylatorem, również aby uniknąć powstawania zapachu.

Wielkość opakowań i zużycie: 

Ok 60 - 80 ml/m2 na jedno nałożenie. Nakładać oszczędnie, aby uniknąć problemów z wysychaniem!

Opakowanie wystarcza na...*
0,75l 11 m2
2,4l 36 m2

* średnia wydajność na jedną warstwę

Kalkulator zużycia >>

Przechowywanie i trwałość: 

Oryginalnie zamknięta zachowuje trwałość przynajmniej przez 2 lata. Przechowywać w zamkniętym opakowaniu, w chłodnym i suchym miejscu.

Utylizacja: 

Zgodnie z lokalnymi, urzędowymi przepisami. Wysuszone resztki produktu mogą być usuwane do śmieci komunalnych. Europejski kod odpadu EWC: 08 01 11.

Środki rozcieńczające i czyszczące: 

LEINOS Rozcieńczalnik 200. Produkt jest gotowy do użycia.

GISCODE: 

Ö 60+

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: 

Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

Zwroty wskazujące środki ostrożności: 
Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
NIE wywoływać wymiotów.
Unikać uwolnienia do środowiska.
Zawartość/pojemnik usuwać do firmy posiadającej odpowiednie uprawnienia zgodnie z krajowymi przepisami.
UWAGA: Nasączone produktem materiały robocze, jak: szmatki, gąbki, pyły szlifierskie itp. z niewyschniętym olejem, przechowywać bez dostępu powietrza w zamkniętym pojemniku metalowym lub wodzie, następnie zutylizować, ponieważ w przeciwnym razie istnieje ryzyko samozapłonu ze względu na zawartość oleju roślinnego. Produkt sam w sobie nie jest samozapalny. W czasie schnięcia zapewnić wystarczającą wentylację. Z uwagi na użyte składniki naturalne może występować typowy dla tego rodzaju produktów zapach. Podczas używania aparatów natryskowych stosować właściwą, zatwierdzoną ochronę dróg oddechowych. Podczas szlifowania nosić maskę przeciwpyłową chroniącą przed drobnymi pyłami.