Farba Gliniana 655

Wykańczanie ścian

Do wszystkich chłonnych podłoży mineralnych, takich jak tynki gliniane, beton, tapety raufaza, płyty gipsowo-kartonowe, płyty OSB itp.
 

 

 

Farba Gliniana

Wytworzona na bazie białej glinki i kredy.
Matowa, regulująca wilgotność w pomieszczeniu,
zapobiegająca pleśniom powierzchnia.
 

Zastosowanie: 

Do wszystkich chłonnych, mineralnych podłoży wewnątrz pomieszczeń, w szczególności glinianych, również do płyt OSB.

Właściwości techniczne: 

Bez rozpuszczalników i paroprzepuszczalna. Tworzy matową powierzchnię regulującą wilgotność powietrza w pomieszczeniu. Klasa krycia 2, odporność na ścieranie na mokro klasa 3.

Kolor: 

Naturalnobiała, może być barwiona Pigmentami w Koncetracie 668 LEINOS.

Składniki: 

Woda, glina, kreda, celuloza, dwutlenek tytanu, emulgator roślinny, kwas poliasparaginowy, polimer estrów skrobi, izotiazolinony. Zawartość LZO (lotnych związków organicznych) w produkcie wynosi maks. 1 g/l. Dopuszczalny limit UE wynosi maks. 30 g/l (kategoria „a” od 2010 r.).

Podłoże i przygotowanie: 

Podłoże musi być suche, stałe, chłonne, czyste i odpylone. W razie wątpliwości przeprowadzić malowanie próbne. Przed użyciem i w trakcie malowania farbę zawsze dobrze mieszać!

Sposób stosowania: 

Nakładać równomiernie wałkiem, szczotką lub szerokim pędzlem i rozprowadzać we wszystkich kierunkach. Z reguły wystarcza 1 warstwa. W czasie malowania i schnięcia dobrze wietrzyć. 

 
 

Czas schnięcia: 

W temperaturze 23°C i 50% względnej wilgotności powietrza ok. 6 - 12 godzin.

Wielkość opakowań i zużycie: 

Średnie zużycie wynosi ok. 150 ml/m2.

Opakowanie wystarcza na...*
2,5l 16,5 m2
10l 66 m2

* średnia wydajność na jedną warstwę

Kalkulator zużycia >>

 

Przechowywanie i trwałość: 

Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Chronić przed mrozem. Oryginalnie zamknięta zachowuje trwałość co najmniej 1 rok. Otwarte opakowania zużyć w ciągu 2 dni.

Utylizacja: 

Zgodnie z lokalnymi, urzędowymi przepisami. Wysuszone resztki produktu mogą być usuwane do śmieci komunalnych. Europejski kod odpadu EWC: 08 01 19.

Środki rozcieńczające i czyszczące: 

Narzędzia pracy wymyć natychmiast po użyciu ciepłą wodą z Mydłem Roślinnym LEINOS 930.

GISCODE: 

M-DF 01

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: 

Zawiera 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on i masę reakcyjną 5-chloro-2metylo-4-izotiazolin-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazolin-3-onu (3:1). Może powodować reakcje alergiczne.
Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły.
Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

Zwroty wskazujące środki ostrożności: 

Chronić przed dziećmi.
Unikać uwolnienia do środowiska.
Zawartość/pojemnik usuwać do firmy posiadającej odpowiednie uprawnienia zgodnie z krajowymi przepisami.
Kontakt dla alergików:  + 49 (0) 4163 - 86 747  0, 608 031 784