Ług do Drewna Iglastego 927

Produkty specjalne

Do uszlachetniania drewna iglastego wewnątrz

Ług do Drewna Iglastego
Zastosowanie: 

Do uszlachetnianiającej obróbki drewna iglastego wewnątrz, jak: sosna, świerk pinia itp. Nadaje się do podłóg, ścian, sufitów, drzwi, mebli i innych powierzchni drewnianych.

Właściwości techniczne: 

Środek o konsystencji płynnej, bardzo wydajny. W znacznym stopniu zatrzymuje proces żółknięcia drewna, zachowując tym samym jasny wygląd powierzchni.
W celu uzyskania efektu powierzchni wyszorowanej na biało - przeprowadzić obróbkę uzupełniającą LEINOS Mydłem do Podłóg Ługowanych 924 białym.
W celu zachowania pierwotnego koloru drewna - przeprowadzić obróbkę uzupełniającą LEINOS Mydłem do Podłóg Ługowanych 924 naturalnym lub LEINOS Woskiem do Podłóg i Mebli 310.

Kolor: 

002 bezbarwny, 202 biały.

Składniki: 

Woda, kwasy tłuszczowe oleju sojowego, kwasy tłuszczowe oleju palmowego, kwasy tłuszczowe oleju kokosowego, wodorotlenek potasu, wodorotlenek sodu (biały: biel tytanowa). Produkt nie podlega dyrektywie o ograniczeniu lotnych związków organicznych.

Podłoże i przygotowanie: 

Drewno musi być surowe, dobrze wyszlifowane, czyste i suche (wilgotność drewna maks. 14%). Ług do drewna liściastego przed i w czasie obróbki częstokroć dobrze wstrząsać lub mieszać.

Sposób stosowania: 

Nanosić równomiernie i obficie wzdłuż słojów drewna za pomocą wałka lub pędzla odpornego na działanie zasady. Pojawiające się miejsca suche należy natychmiast pokryć świeżą warstwą produktu, aż na powierzchni utworzy się równomierna biaława powłoka.

Powtórna obróbka:
Dla spotęgowania efektu można po ok. 2 - 5 godz. nałożyć kolejną warstwę Ługu do Drewna Iglastego. Po całkowitym wyschnięciu ostatniej warstwy ługu (przynajmniej 24 godz.) powierzchnię wyszlifować ręcznie lub maszynowo beżowym lub białym padem, ewt. papierem ściernym 120 - 180, po czym powierzchnię odkurzyć. Uwaga, zbyt intensywne szlifowanie może zredukować efekt wybielenia powierzchni! Koniecznie przeprowadzić próby! Nie pracować przy temperaturze niższej niż 12°C!

Wykończenie:
W zależności od oczekiwanych: efektu i wytrzymałości, pozostawić tak wyługowanę powierzchnię lub poddać ją obróbce finiszowej Mydłem do Podług Ługowanych 924, Olejami do drewna LEINOS lub Woskiem do Podłóg i Mebli 310.

Czas schnięcia: 

Powierzchnia jest pyłosucha po 2 – 5 godz. Szlifowanie i nakładanie kolejnej warstwy po przynajmniej 24 godz. W przypadku niezachowywania czasów schnięcia na drewnie mogą pojawić się żółte, miejscowe przebarwienia. Zadbać o dobrą wentylację.

Wielkość opakowań i zużycie: 

100 - 125 ml/m2, ewent. 8 - 10 m2/l, zależy od chłonności podłoża.

Opakowanie wystarcza na...*
1l 9 m2
2,5l 23 m2

* średnia wydajność na jedną warstwę

Kalkulator zużycia >>

Przechowywanie i trwałość: 

Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Chronić przed mrozem. Napoczęte opakowanie szczelnie zamknąć.

Środki rozcieńczające i czyszczące: 

Natychmiast po zakończeniu pracy czyszczenie wodą.

GISCODE: 

GE 10

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: 

Działa drażniąco na skórę.
Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły. 

GHS05

Gefahrzeichen
Niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące środki ostrożności: 

Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody.
W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
Chronić przed dziećmi.
Unikać uwolnienia do środowiska.
Zawartość/pojemnik usuwać do firmy posiadającej odpowiednie uprawnienia zgodnie z krajowymi przepisami.