Farba Strukturalna 685

Wykańczanie ścian

Drobnoziarnista, otwarta na dyfuzję, Farba Strukturalna do wykańczania ścian.

Farba Strukturalna

Idealne podłoże do dekorania ścian techniką lazerunku LEINOS.

Zastosowanie: 

Do łatwego wykonywania dyfuzyjnych tynków strukturalnych na podłożach mineralnych, płytach wiórowych i gipsowo-kartonowych wewnątrz pomieszczeń. Bardzo dobry podkład pod Technikę Lazerunku LEINOS.

Właściwości techniczne: 

Tiksotropowa, łatwa w nakładaniu, dobrze kryjąca. Przepuszczalna dla pary wodnej:

Kolor: 

Naturalnobiała. Może być dowolnie barwiona LEINOS Pigmentami w Koncentracie 668.

Składniki: 

Woda, kreda, dwutlenek tytanu, emulgator roślinny, kwas poliasparaginowy, estry skrobi, celuloza, talk, kaolin, metyloceluloza, isothiazolinone. Zawartość LZO (lotnych związków organicznych) w produkcie wynosi maks. 1 g/l. Dopuszczalny limit UE wynosi maks. 30 g/l (kategoria „a” od 2010).

Podłoże i przygotowanie: 

Podłoże musi być neutralne chemicznie, suche, stabilne, czyste, wolne od tłuszczu i kurzu, bez substancji przebijających. Nowe tynki wapienne i cementowe muszą być wysezonowane do stanu powietrzno-suchego. Jeszcze nie całkowicie związane, kwasowo lub silnie alkalicznie reagujące lub chłonnych podłoża należy najpierw zagruntować Gruntem Głęboko Penetrującym 620 LEINOS. Bardzo chłonne, labilne podłoża i piaszczące tynki muszą również zostać zagruntowane Gruntem Głęboko Penetrującym 620 LEINOS.

Sposób stosowania: 

Pędzlem, wałkiem. Temperatura pomieszczenia i powierzchni powyżej 15˚C.

Czas schnięcia: 

Ok. 16 - 24 godzin. Całkowicie sucha po ok. 1 tygodniu. 

Wielkość opakowań i zużycie: 

Ok. 200-300 ml/m2 na jedno nałożenie. Może odbiegać od normy w zależności od chłonności podłoża.

Opakowanie wystarcza na...*
2,5l 12,5 m2
10l 50 m2

* średnia wydajność na jedną warstwę

Kalkulator zużycia >>

Przechowywanie i trwałość: 

Oryginalnie zamknięta jest przydatna do użycia przez okres ok. 12 miesięcy. Przechowywać w zamkniętm opakowaniu, w chłodnym i suchym miejscu. Chronić przed mrozem.

Utylizacja: 

Zgodnie z lokalnymi, urzędowymi przepisami. Wysuszone resztki produktu mogą być usuwane do śmieci komunalnych. Europejski kod odpadu EWC: 08 01 20.

Środki rozcieńczające i czyszczące: 

Woda i LEINOS Mydło Roślinne 930. Produkt jest gotowy do użycia.

GISCODE: 

M-DF 01

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: 

Zawiera masę reakcyjną 5-chloro-2metylo-4-izotiazolin-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1). Może powodować reakcje alergiczne.
Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły.

Zwroty wskazujące środki ostrożności: 

Chronić przed dziećmi.
Unikać uwolnienia do środowiska.
Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami.
Karta charakterystyki dostępna na żądanie.
infolinia dla alergików: +48 / 608 031 784