Farba Wapienna 665

Wykańczanie ścian

Farba o wysokiej oddychalności, dekoracyjna i ochronna, do wewnątrz.

Farba Wapienna

Farba do ścian wewnątrz pomieszczeń, oddychająca, w naturalny sposób zapobiegająca pleśniom, nadaje się do pomieszczeń wilgotnych.

Zastosowanie: 

Do wszystkich chłonnych, mineralnych podłoży wewnątrz pomieszczeń, jak: tynk wapienny, tynk cementowy, cegła silikatowa, cement, gazobeton, cegła, tynk gliniany itp.

Właściwości techniczne: 

Bez rozpuszczalników, przepuszcza parę wodną. Dzięki wysokiej zasadowości antybakteryjna i zapobiegająca pleśniom. Krzemionkuje nierozerwalnie ze wszystkimi mineralnymi podłożami i tworzy matową powierzchnię, którą można wielokrotnie malować.

Kolor: 

Naturalna biel, matowa. Farbę można dowolnie barwić Pigmentami LEINOS 668 odpornymi na wapno. Maks. dodawać 20% pigmentu.

Składniki: 

Woda, wapno dołowane, kreda, mączka marmurowa, dwutlenek tytanu, eter celulozy, spoiwo organiczne. Zawartość LZO (lotnych związków organicznych) w produkcie wynosi <1 g/l. Dopuszczalny limit UE wynosi maks. 30 g/l (kategoria „a” od 2010 r.).

Podłoże i przygotowanie: 

Podłoże musi być suche, stabilne, chłonne, czyste i wolne od wykwitów. Mechanicznie usunąć osady z powierzchni tynków. Piaszczące i bardzo chłonne powierzchnie zagruntować Gruntem do Tynków Mineralnych LEINOS 622. Nowe tynki mogą być malowane po 2 - 3 tygodniach od położenia. Powierzchnie z rozpuszczalnymi w wodzie, odbarwiającymi się składnikami przetestować, czy mogą być malowane farbą wapienną. W razie wątpliwości przeprowadzić malowanie próbne.

Sposób stosowania: 

Przed użyciem i w trakcie malowania farbę zawsze dobrze mieszać. Nakładać równomiernie wałkiem, szczotką  lub szerokim pędzlem i rozprowadzać we wszystkich kierunkach. Mocno chłonne i niegruntowane powierzchnie ścian zwilżyć wodą przed malowaniem. W zależności od podłoża malować 2 - 3 krotnie. Wszystkie warstwy malować farbą rozcieńczoną do 20 % wodą. Przed nałożeniem kolejnych warstw ścianę również zwilżyć wodą. Wysoka temperatura otoczenia zwiększa zapotrzebowanie na wodę. Pełne krycie Farba Wapienna osiąga dopiero po wyschnięciu.

Czas schnięcia: 

Przy 20°C i 50% względnej wilgotności powietrza ok. 6 - 12 godzin. Kolejną warstwę nakładać po 24 godz. schnięcia.
 

Wielkość opakowań i zużycie: 

1 l wystarcza na ok. 5 - 8 m2 na jedną warstwę. Średnie zużycie wynosi ok. 150 ml/m2.

Opakowanie wystarcza na...*
2,5l 16 m2
10l 65 m2

* średnia wydajność na jedną warstwę

Kalkulator zużycia >>

Przechowywanie i trwałość: 

Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, zabezpieczonym przed mrozem! Farba oryginalnie zamknięta jest przydatna do użycia ok. 12 miesięcy.

Utylizacja: 

Zgodnie z lokalnymi, urzędowymi przepisami. Wysuszone resztki produktu mogą być usuwane do śmieci komunalnych. Europejski kod odpadu EWC: 08 01 19.

Środki rozcieńczające i czyszczące: 

Woda i Mydło Roślinne LEINOS 930. Produkt jest gotowy do użycia.

GISCODE: 

BSW60

Wskazania szczególne: 

Dzięki swoim szczególnym właściwościom farby wapienne LEINOS nawiązują do bardzo starej tradycji malarskiej i cieszą się ostatnio rosnącą popularnością, zwłaszcza w obszarze usuwania pleśni, ze względu na wysoką wartość pH.
Nieznaczne tworzenie się chmur, błyszczące warstwy spieku wapiennego i różnice kolorystyczne na powierzchni ściany odpowiadają typowemu wyglądowi wykończenia farbą wapienną. Na ten wygląd mają wpływ podłoże, temperatura i wilgotność i jest to jedna z naturalnych właściwości powłok wapiennych.
Powłoki farb wapiennych starzeją się w wyniku ciągłego, bardzo powolnego zmniejszania się grubości warstwy i w literaturze fachowej określane jest jako kredowanie. To kredowanie jest właściwością typową dla materiału i NIE jest wadą produktu.
Aby osiągnąć optymalne wyniki, farbę należy przed malowaniem dokładnie wymieszać, rozcieńczyć 20% wodą i przesiać.
Jednocześnie usunąć zaschnięte cząstki farby z krawędzi i pokrywy wiadra.
Są to typowe właściwości materiału i NIE jest to wada produktu.
 

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: 

Działa drażniąco na skórę.
Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły. 

GHS05
GHS07

GefahrzeichenGefahrzeichen

Niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące środki ostrożności: 

Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Unikać wdychania rozpylonej cieczy. Chronić przed dziećmi. Unikać uwolnienia do środowiska. Zawartość/pojemnik usuwać do firmy posiadającej odpowiednie uprawnienia zgodnie z krajowymi przepisami w celu odpowiedniego recyklingu.