Odplamiacz do drewna 945

Produkty specjalne

Środek czyszczący do usuwania plam na drewnie

Zastosowanie: 

Wodny środek czyszczący do usuwania plam z powierzchni impregnowanego i surowego drewna.

Właściwości techniczne: 

Produkt niezawierający rozpuszczalników. Dobrze zwilża powierzchnię surowego, olejowanego lub woskowanego drewna. Wnika w pory. Rozpuszca plamy takie jak, po kawie, herbacie czy czerwonym winie i zmywa z powierzchni drewna.

Składniki: 

Woda, niejonowe środki powierzchniowo czynne. Środki powierzchniowo czynne ulegające biodegradacji zgodnie z rozporządzeniem w sprawie detergentów nr 648/2004.

Sposób stosowania: 

Przed czyszczeniem przeprowadź próbę w niewidocznym miejscu, aby sprawdzić działanie odplamiacza na powierzchnię czyszczonego materiału. Spryskaj plamę nierozcieńczonym odplamiaczem. Zostaw preparat na 15 – 30 minut, aby działał, delikatnie czyść plamę za pomocą szczotki lub szmatki, aż do jej rozpuszczenia. W przypadku uporczywych plam może być konieczne ponowne zastosowanie odplamiacza. Usuń roztwór myjący letnią wodą i osusz powierzchnię szmatką. Po całkowitym wyschnięciu powierzchnię można odnowić środkiem pielęgnacyjnym, olejem lub woskiem.

Wielkość opakowań i zużycie: 

Zużycie zależy od rodzaju i stopnia zabrudzenia. 250 ml w zależności od zastosowania.

Opakowanie wystarcza na...*
250 ml zależy od zastosowania

* średnia wydajność na jedną warstwę

 

Przechowywanie i trwałość: 

Przechowywać w chłodnym i chronionym przed mrozem miejscu. W stanie nieotwartym zachowuje trwałość co najmniej 24 miesiące.

Utylizacja: 

Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie dopuścić do przedostania się do ścieków. Kod odpadu: EAK/EWC 070601

GISCODE: 

GG10

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: 

Działa drażniąco na oczy. Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

GHS07

Gefahrzeichen

Uwaga

Zwroty wskazujące środki ostrożności: 

Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Chronić przed dziećmi. Unikać uwolnienia do środowiska. Zawartość/pojemnik usuwać do firmy posiadającej odpowiednie uprawnienia zgodnie z krajowymi przepisami. UFI: D2YW-C83R-N00X-9PS8