Olej do Blatów Kuchennych 280

Oleje i woski do drewna

Właściwa ochrona dla Twojego blatu kuchennego

Olej do Blatów Kuchennych

Blaty olejowane, często narażone są na działanie płynów i substancji chemicznych w nich zawartych. Dlatego potrzebują częstej pielęgnacji. Nasz Olej do Blatów Kuchennych został specjalnie przygotowany do takich "zadań kuchennych".

Zastosowanie: 

Do impregnacji blatów kuchennych, powierzchni mebli i zabawek z drewna.

Właściwości techniczne: 

Olej o bardzo dobrej odporności na plamy z kawy, czerwonego wina, soków owocowych itp. Spełnia normy: DIN 68861 część 1 B (powierzchnie mebli) i DIN EN 71- 3 (powierzchnie zabawek dla dzieci). Dobrze wnika w drewno, jest dyfuzyjny, antystatyczny, ożywia naturalną strukturę i pogłębia odcień impregnowanego drewna.

Kolor: 

Bezbarwny.

Składniki: 

Olej lniany, olej drzewny, olej rycynowy, estry żywic naturalnych, izoparafiny, tlenek glinu, mikrowosk, kwas krzemowy, tlenek cynku, sykatywy. Zawartość LZO lotnych związków organicznych w produkcie wynosi maks. 345 g/l. Dopuszczalny limit UE wynosi maks. 700 g/l (kategoria "f" od 2010 r.).

Podłoże i przygotowanie: 

Podłoże musi być suche (wilgotność drewna poniżej 14 %), stałe, chłonne, czyste, wolne od żywic i kurzu. Dobrze oszlifowane papierem ściernym o ziarnistości 240.

Sposób stosowania: 

Nanosić pędzlem, szmatką, wałkiem lub gąbką przy temperaturze otoczenia i powierzchni powyżej 15˚C. Po około 20-30 min. od nałożenia przetrzeć niewchłonięty olej, względnie usunąć jego nadmiar i wypolerować powierzchnię do sucha szmatką lub padem.

A. Nieobrobiona, chłonna powierzchnia:
1. Po ok. 20 - 30 min. penetracji przetrzeć niewchłonięty olej w miejsca jeszcze chłonne, względnie usunąć jego nadmiar, powierzchnię wypolerować do sucha szmatką lub padem.
2. Następnego dnia ponownie cienko nałożyć olej i postępować zgodnie z powyższym opisem. W razie potrzeby nanieść trzecią warstwę w zależności od chłonności podłoża.
Ważne: na powierzchni nie może pozostać niewchłonięty olej!
B. Odświeżanie powierzchni:
W celu konserwacji i odświeżenia powierzchni olejować zgodnie z powyższym opisem. Dość mocno zużyte, szare miejsca przeszlifować papierem ściernym o ziarnistości 240 lub padem, a następnie zaolejować. Intensywnie użytkowane powierzchnie olejować co miesiąc.

Przeprowadzić test wstępny olejowania! Ważne: przy obróbce i schnięciu produktów zapewnić optymalną cyrklulację świeżego powietrza!

Czas schnięcia: 

Suchy i nadaje się do dalszej obróbki po 12 - 24 godz. (przy 18 - 22˚C / 50 - 55% względnej wilgotności powietrza). Pełne utwardzenie trwa ok. 7 - 10 dni. W czasie schnięcia zadbać o optymalny dopływ świeżego powietrza.

Wielkość opakowań i zużycie: 

Ok. 20 - 50 ml/m2 w zależności od chłonności podłoża.

Opakowanie wystarcza na...*
0,25l 6,5 m2
0,75l 19 m2
2,5l 63 m2

* średnia wydajność na jedną warstwę

Kalkulator zużycia >>

Przechowywanie i trwałość: 

Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Oryginalnie zamknięty zachowuje trwałość co najmniej 2 lata. Napoczęte opakowania szczelnie zamykać. Resztki przelać do mniejszych pojemników.

Utylizacja: 

Zgodnie z lokalnymi, urzędowymi przepisami. Wysuszone pozostałości produktu można usuwać do śmieci komunalnych. Europejski kod odpadu EWC: 08 01 11.

Środki rozcieńczające i czyszczące: 

Olej do Blatów Kuchennych LEINOS 280 jest gotowy do użycia. Czyszczenie narzędzi pracy natychmiast po użyciu LEINOS Rozcieńczalnikiem 200.

GISCODE: 

Ö 60+

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: 

Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

Zwroty wskazujące środki ostrożności: 
Chronić przed dziećmi.
W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
NIE wywoływać wymiotów.
Unikać uwolnienia do środowiska.
Zawartość/pojemnik usuwać do firmy posiadającej odpowiednie uprawnienia zgodnie z krajowymi przepisami.
UWAGA: Nasączone produktem materiały robocze, jak: szmatki, gąbki, pyły szlifierskie itp. z niewyschniętym olejem, przechowywać bez dostępu powietrza w zamkniętym pojemniku metalowym lub wodzie, następnie zutylizować, ponieważ w przeciwnym razie istnieje ryzyko samozapłonu ze względu na zawartość oleju roślinnego. Produkt sam w sobie nie jest samozapalny. W czasie schnięcia zapewnić odpowiednią wentylację. Ze względu na użyte składniki naturalne może występować charakterystyczny dla tego rodzaju produktów zapach. Podczas używania aparatów natryskowych stosować właściwą, atestowaną ochronę dróg oddechowych. Podczas szlifowania nosić maskę przeciwpyłową chroniącą przed drobnymi pyłami.