Olej Twardy-Przemysłowy 246

Oleje i woski do drewna

Bardzo wytrzymały olej gruntujący i finiszowy

Do mebli i przedmiotów użytkowych z drewna. Aplikacja przez zanurzanie, malowanie, natryskiwanie i nalewanie. Odpowiedni do obróbki maszynowej. Hydrofobowy.

Zastosowanie: 

Do paroprzepuszczalnej impregnacji wszystkich chłonnych podłoży wewnątrz pomieszczeń, szczególnie do intensywnie użytkowanych powierzchni. Może być również stosowany jako olej zanurzeniowy. 

Właściwości techniczne: 

Hydrofobowa, głęboko wnikająca i paroprzepuszczalna impregnacja. Przetestowany pod względem migracji pierwiastków zgodnie z normą DIN EN 71-3.

Kolor: 

Bezbarwny do lekko żółtawego. Jasne, chłonne powierzchnie ciemnieją nieco po wyschnięciu. Drewna mogą różnić się wybarwieniem w zależności od ich struktury.

Składniki: 

Olej lniany, zagęszczony olej lniany i drzewny, wygotowane: olej drzewny, rycynowy i żywice naturalne, zagęszczony olej drzewny, izoparafiny, sykatywy. Zawartość LZO lotnych związków organicznych w produkcie wynosi maks. 470 g/l. Dopuszczalny limit UE wynosi maks. 700 g/l (kategoria F od 2010 r.).

Podłoże i przygotowanie: 

Dla osiągnięcia optymalnych rezultatów należy stosować się do zaleceń Kart Produktu wszytkich stosowanych produktów. Podłoże musi być suche, stałe, czyste, wolne od tłuszczu i kurzu oraz musi być chłonne. Powierzchnie drewniane oszlifować papierem ściernym o ziarnistości P150 - P180 zgodnie z kierunkiem włókien drewna.

Sposób stosowania: 

Nanoszenie pędlem, wałkiem, przez natrysk, zanurzanie lub maszynowo. Temperatura otoczenia i powierzchni powyżej 15˚C.
A. Nakładanie warstw na surowe lub chłonne podłoża:
Jednolite nasycenie powierzchni można uzyskać tzw. metodą "mokro na mokro". Jeden raz nanieść obficie. Po 20 minutach starannie rozprowadzić błyszczący nadmiar oleju, a w miejsca suche nanieść nowy olej. Po dalszych 30 minutach starannie zebrać błyszczący nadmiar oleju. Pozostawić do wyschnięcia na 12 - 24 godzin. Proces powtarzać, aż podłoże przestanie wchłaniać olej.
B. Malowanie odnawiające:
Całkowicie usunąć powłoki zamykające pory. Powłoki otwartoporowe wyczyścić, względnie oszlifować. Następnie postępować jak w pkt. A. Powłoki woskowe mogą być malowane Olejem Twardym dopiero po ich całkowitym usunięciu.

Czas schnięcia: 

Pyłosuchy po ok. 5 - 6 godz. Gotowy do dalszej obróbki po 12 - 24 godzinach. Ten system do schnięcia wymaga odpowiedniej ilości tlenu z powietrza. Dlatego zadbać o dobre przewietrzanie, przy stojącym powietrzu np. wentylatorem, aby uniknąć powstawania zapachu.

Wielkość opakowań i zużycie: 

Ok. 60 - 80 ml/m2, może odbiegać od normy w zależności od chłonności podłoża.

Opakowanie wystarcza na...*
30l 430 m2
200l 2.860 m2
1000l 14.290 m2

* średnia wydajność na jedną warstwę

Kalkulator zużycia >>

Przechowywanie i trwałość: 

Oryginalnie zamknięty zachowuje trwałość przynajmniej przez 2 lata. Przechowywać w zamkniętym opakowaniu, w chłodnym i suchym miejscu.

Utylizacja: 

Kod odpadu EWC: 08 01 11.

Środki rozcieńczające i czyszczące: 

Produkt jest gotowy do użycia. Czyszczenie LEINOS Rozcieńczalnikiem 200.

GISCODE: 

Ö 60+

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: 

Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. Zawiera cobalt octoate. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

GHS08
Niebezpieczeństwo

Niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące środki ostrożności: 
Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. NIE wywoływać wymiotów.
Unikać uwolnienia do środowiska.
Zawartość/pojemnik usuwać do firmy posiadającej odpowiednie uprawnienia zgodnie z krajowymi przepisami. UWAGA: Nasączone produktem materiały robocze, jak: szmatki, gąbki, pyły szlifierskie itp. z niewyschniętym olejem, przechowywać bez dostępu powietrza w zamkniętym pojemniku metalowym lub wodzie, następnie zutylizować, ponieważ w przeciwnym razie istnieje ryzyko samozapłonu ze względu na zawartość oleju roślinnego. Produkt sam w sobie nie jest samozapalny. W czasie schnięcia zadbać o odpowiednie przewietrzanie. Z uwagi na użyte składniki naturalne może występować charakterystyczny dla tego rodzaju produktów zapach. Podczas używania aparatów natryskowych stosować właściwą, zatwierdzoną ochronę dróg oddechowych. Podczas szlifowania nosić maskę przeciwpyłową chroniącą przed drobnymi pyłami.