Mydło do Tarasów 935

Pielęgnacja

Skuteczne czyszczenie olejowanych powierzchni na zewnątrz

Mydło do Tarasów LEINOS już na starcie nowego sezonu, ale i w tak zwanym międzyczasje, umożliwia solidne wyczyszczenie wszystkcih olejowanych powierzchni.
Mydło oferuje efektywne czyszczenie, ale po takiej kuracji odmładzającej należy wykonać nową ochronę powierzchni np. Olejem do Tarasów 236 lub Olejem Tekowym 223 LEINOS.
Jedynie do usunięcia intensywnego, szarego nalotu, tworzącego się na skutek działania czynników atmosferycznych, zalecamy użycie Zmywacza Szarości Drewna 940 LEINOS.

Zastosowanie: 

Intensywny środek czyszczący do silnie zabrudzonych powierzchni wewnątrz i na zewnątrz, takich jak: drewniane tarasy, płoty, pergole, drzwi, płytki kamienne, klinkier. Idealny do czyszczenia oraz usuwania grzybów i glonów. Mocno stężony.

Właściwości techniczne: 

Płynna konsystencja, bardzo wydajne, mocne działanie czyszczące. Wytworzone wyłącznie z odnawialnych surowców roślinnych.

Składniki: 

Woda, środki powierzchniowo czynne z oleju kokosowego, mydła potasowe sojowych i kwasów tłuszczowych, kwas poliasparaginowy. Środki powierzchniowo czynne ulegają biodegradacji zgodnie z rozporządzeniem w sprawie detergentów nr 648/2004.
 

Sposób stosowania: 

W zależności od stopnia zabrudzenia środek rozcieńczyć wodą w stosunku od 1:20 do 1:40. Np. 250 ml Mydła do Tarasów wymieszać z 5 - 10 l wody. Roztwór nanosić równomiernie szerokim pędzlem lub szczotką. Czyszczona powierzchnia powinna zostać dostatecznie zmoczona.

Pozostawić na ok. 20 min. Na zakończenie gruntownie wyszorować/wymyć powierzchnię. Ewentualnie proces czyszczenia powtórzyć. Powierzchnię spłukać obficie wodą i pozostawić do wyschnięcia. Po takim czyszczeniu powierzchnie olejowane muszą zostać na nowo zabezpieczone warstwą oleju na zewnątrz. Nie stosować przy temperaturze niższej niż +8˚C.
Wskazówka:
Przy silnym zainfekowaniu przez grzyby i algi środek pozostawić na 3 - 4 dni, aby działał. Następnie spłukać wodą. Ewentualnie pozostałe plamy usunąć twardą szczotką. Narzędzia wypłukać od razu po użyciu wodą.

Wielkość opakowań i zużycie: 

1 litr koncentratu rozcieńczony zgodnie z instrukcją wystarcza na ok. 120 - 150 m2.

Opakowanie wystarcza na...*
0,5l w zależności od zanieczyszczenia
1l

* średnia wydajność na jedną warstwę

 

Przechowywanie i trwałość: 

Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Chronić przed mrozem! Napoczęte opakowania przechowywać szczelnie zamknięte.

Utylizacja: 

Zgodnie z lokalnymi, urzędowymi przepisami. Europejski kod odpadu dla pozostałości płynnych EWC: 07 06 01.

Środki rozcieńczające i czyszczące: 

Narzędzia po użyciu natychmiast wypłukać w wodzie.

GISCODE: 

GE 10

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: 

Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
W PRZYPADKU KONTAKU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza. Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. 
Chronić przed dziećmi.
Unikać uwolnienia do środowiska.
Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami.

Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

Zwroty wskazujące środki ostrożności: 

Działa drażniąco na skórę.
Działa drażniąco na oczy.