Olej Renowacyjny 285

Pielęgnacja

Olej do renowacji i czyszczenia wszystkich olejowanych i woskowanych powierzchni
z drewna, korka i naturalnego linoleum.

Olej Renowacyjny

Odpowiedni do miejscowego lub kompleksowego
czyszczenia  podłogi (olejne mycie podłogi).

Zastosowanie: 

Do wszystkich olejowanych i woskowanych powierzchni, jak: drewno, korek i linoleum wewnątrz pomieszczeń, aby zapobiec powstawaniu na podłodze tzw „wydeptanych ścieżek”.

Właściwości techniczne: 

Transparentny i łatwy w użyciu. Tworzy paroprzepuszczalną, ale odpychającą cząsteczki wody, satynowo-matową, w dużym stopniu odporną na zużycie i żółknięcie powierzchnię. Olej jest sprawdzony pod względem migracji pierwiastków zgodnie z normą DIN EN 71-3, pod względem odporności na pot i ślinę zgodnie z normą DIN 53160.

Kolor: 

002 bezbarwny

Składniki: 

Olej lniany, olej drzewny, zagęszczony olej lniany, olej rycynowy, estry żywic naturalnych, izoparafiny, tlenek cynku, tlenek glinu, kaolin, talk, wosk mikrokrystaliczny, kwas krzemowy, sykatywy. Zawartość LZO lotnych związków organicznych w produkcie wynosi maks. 660 g/l. Dopuszczalny limit UE wynosi maks. 700 g/l (kategoria „f” od 2010 r.).

Podłoże i przygotowanie: 

Podłoże musi być suche (wilgotność drewna maks. 14%), czyste i odtłuszczone. Powierzchnię wyczyścić na wilgotno LEINOS Mydłem Roślinnym 930 . Zneutralizować czystą wodą. Pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Temperatura podłogi w trakcie obróbki musi wynosić co najmniej 16°C.

Sposób stosowania: 

Olej Renowacyjny 285 LEINOS nanieść cienko i równomiernie płaskim mopem. Po 15 - 20 min. zebrać ewentualny nadmiar oleju, a powierzchnię wypolerować białym padem polerskim. Mocno wytarte i schodzone powierzchnie muszą być obrabiane Olejem Renowacyjnym dwukrotnie. Powierzchnie mocno zniszczone można również  odnowić Olejem Twardym-Woskowym 290. Przed rozpoczęciem pracy przeprowadzić próbę! Podczas nakładania i schnięcia produktów zadbać o należytą cyrkulację świeżego powietrza. W przeciwnym razie może powstawać typowy zapach.

Czas schnięcia: 

Po 6 - 12 godz. (przy 20°C/ wilgotności powietrza 50 - 55%) powierzchnia jest sucha, nadaje się do szlifowania i nałożenia nowej warstwy. Po pierwszym dniu ostrożne użytkowanie, po 7 - 14 dniach pełne użytkowanie.

Wielkość opakowań i zużycie: 

Zużycie i wydajność są zależne od chłonności podłoża. Wydajność 25 - 35 m2/l. Zużycie ok. 30 - 40 ml/m2. Dokładne zużycie zbadać na obiekcie.

Opakowanie wystarcza na...*
0,25l zużycie zależne od stanu powierzchni i metody aplikacji
0,75l
2,5l
10l

* średnia wydajność na jedną warstwę

Przechowywanie i trwałość: 

Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, chronić przed mrozem. Pojemniki szczelnie zamykać. Oryginalnie zamknięty zachowuje trwałość przynajmniej przez 2 lata. W przypadku utworzenia się skórki na powierzchni, usunąć ją przed kolejnym użyciem.

Utylizacja: 

Zgodnie z lokalnymi, urzędowymi przepisami. Wysuszone resztki produktu mogą być usuwane do śmieci komunalnych. Eurpejski kod opdpadu EWC: 08 01 11.

Środki rozcieńczające i czyszczące: 

Natychmiast po użyciu LEINOS Rozcieńczalnik 200.

GISCODE: 

Ö 60

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: 
Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
Karta charakterystyki dostępna na żądanie.
Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły. 

GHS08

Niebezpieczeństwo
Niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące środki ostrożności: 
Chronić przed dziećmi.
W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
NIE wywoływać wymiotów.
Unikać uwolnienia do środowiska.
Zawartość/pojemnik usuwać do firmy posiadającej odpowiednie uprawnienia zgodnie z krajowymi przepisami.
UWAGA: Nasączone produktem materiały robocze, jak: szmatki, gąbki, pyły szlifierskie itp. z niewyschniętym olejem, przechowywać bez dostępu powietrza w zamkniętym pojemniku metalowym lub wodzie, następnie zutylizować, ponieważ w przeciwnym razie istnieje ryzyko samozapłonu ze względu na zawartość oleju roślinnego. Produkt sam w sobie nie jest samozapalny. W czasie schnięcia zadbać o odpowiednie przewietrzanie. Z uwagi na użyte składniki naturalne może występować charakterystyczny dla tego rodzaju produktów zapach. Podczas używania aparatów natryskowych stosować właściwą, zatwierdzoną ochronę dróg oddechowych. Podczas szlifowania nosić maskę przeciwpyłową chroniącą przed drobnymi pyłami.