Lazura do Płotów 110

Impregnaty i grunty do drewna

Odporna na warunki atmosferyczne i paroprzepuszczalna lazura ochronna do drewna.

Lazura do Płotów

Do wszystkich gatunków drewna na zewnątrz. Kolor ciemnobrązowy.

Zastosowanie: 

Wodoodporna, paroprzepuszczalna ochrona do wszystkich gatunków drewna na zewnątrz.

Właściwości techniczne: 

Hydrofobowa, odporna na warunki atmosferyczne impregnacja drewna. Elastyczna, łatwa do nakładania, bardzo wydajna. Otwarta dyfuzyjnie.

Kolor: 

Brązowy, transparentny. Można ją dowolnie mieszać z Lazurą do Drewna LEINOS 260 na zewnątrz.

Składniki: 

Olej lniany, zagęszczony olej drzewny i rycynowy, wygotowane żywice naturalne z olejem drzewnym i krokoszowym, ester kwasu tłuszczowego oleju sosnowego, zagęszczony olej drzewny i lniany, izoparafiny, tlenek glinu, kaolin, wosk mikrokrystaliczny, pigmenty mineralne, węglan cynku, sykatywy. Zawartość LZO (lotnych związków organicznych) w produkcie wynosi maks. 450 g/l. Wartość dopuszczalna w UE wynosi maks. 700 g/l (kategoria „f” od 2010 r).

Podłoże i przygotowanie: 

Przed użyciem dokładnie wymieszać!

Sposób stosowania: 

Nanoszenie pędzlem, przez natrysk, zanurzanie. Temperatura pomieszczenia i powierzchni powyżej 15°C.

Czas schnięcia: 

Ok. 16 – 24 godz. W czasie schnięcia koniecznie zadbać o dobre przewietrzanie!

Wielkość opakowań i zużycie: 

Ok. 60 - 80 ml/m2 na jedno nałożenie. Nanosić oszczędnie, aby uniknąć problemów ze schnięciem!

Opakowanie wystarcza na...*
2,5l 36 m2

* średnia wydajność na jedną warstwę

Kalkulator zużycia >>

Przechowywanie i trwałość: 

Produkt oryginalnie zamknięty zachowuje trwałość przynajmniej przez 2 lata. Przechowywać w zamkniętym opakowaniu w chłodnym i suchym miejscu.

Utylizacja: 

Zgodnie z lokalnymi, urzędowymi przepisami. Europejski kod odpadu EWC 08 01 11.

Środki rozcieńczające i czyszczące: 

Produkt jest gotowy do użycia. Czyszczenie Rozcieńczalnikiem LEINOS 200.

GISCODE: 

Ö 60

Wskazania szczególne: 

Specyfikacje i nadruki kolorów nie są wiążące. Odchylenia kolorów są możliwe w zależności od szarży, podłoża i techniki drukowania. Wysuszony oryginalny kolor różni się od  koloru mokrego produktu w pojemniku. Dlatego niezbędne jest malowanie próbne, aby dopasować kolor. Mieszać ze sobą różne partie tego samego koloru.

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: 

Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

Zwroty wskazujące środki ostrożności: 
Chronić przed dziećmi.
W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
NIE wywoływać wymiotów.
Unikać uwolnienia do środowiska.
Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami.
UWAGA: Nasączone produktem materiały robocze, jak: szmatki, gąbki, pyły szlifierskie itp. z niewyschniętym olejem, przechowywać bez dostępu powietrza w zamkniętym pojemniku metalowym lub wodzie, następnie zutylizować, ponieważ w przeciwnym razie istnieje ryzyko samozapłonu ze względu na zawartość oleju roślinnego. Produkt sam w sobie nie jest samozapalny. W czasie schnięcia zadbać o odpowiednie przewietrzanie. Z uwagi na użyte składniki naturalne może występować charakterystyczny dla tego rodzaju produktów zapach.
Podczas używania aparatów natryskowych stosować właściwą ochronę dróg oddechowych.
Podczas szlifowania nosić maskę przeciwpyłową chroniącą przed drobnymi pyłami.