Olej Twardy-Woskowy LF 291

Oleje i woski do drewna

Bezrozpuszczalnikowa powłoka olejowo-woskowa

Olej Twardy-Woskowy

Idealny do mocno narażonych na zużycie powierzchni z drewna, terakoty, neutralnego jastrychu, płyt drewnopochodnych itp.

Zastosowanie: 

Do gruntowania i finiszowej obróbki wszystkich chłonnych podłoży, jak drewno, korek, terakota, płytki kamionkowe, neutralny jastrych, płyty drewnopochodne np. OSB i inne podobne podłoża wewnątrz pomieszczeń.

Właściwości techniczne: 

Olej Twardy-Woskowy LF jest kombinacją olejów i wosków bez dodatku rozpuszczalników. Długotrwale uszlachetnia drewno i gwarantuje wytrzymałą powierzchnię. Ożywia strukturę drewna i nadaje jej aksamitny połysk. Olej sprawdzony pod względem migracji pierwiastków zgodnie z normą DIN EN 71-3, testowany pod względem odporności na pot i ślinę zgodnie z normą DIN 53160.

Kolor: 

002 bezbarwny, 202 biały.

Składniki: 

Olej lniany, wygotowane: olej rycynowy i żywice naturalne, zagęszczony olej drzewny, zagęszczone: olej drzewny i rycynowy, tlenek glinu, kaolin, wosk mikrokrystaliczny, pigmenty mineralne (oprócz bezbarwnego), sykatywy. Zawartość LZO (lotnych związków organicznych) w produkcie wynosi maks. 1 g/l. Dopuszczalny limit UE wynosi maks. 30 g/l (kategoria "a" od 2010 r.).

Podłoże i przygotowanie: 

Podłoże musi być suche (wilgotność drewna maks.14 %), czyste i wolne od kurzu. Temperatura podczas obróbki nie powinna spadać poniżej 16˚C. Przy niższych temperaturach proces schnięcia wydłuża się. Ostatnie szlifowanie powierzchni papierem ściernym o ziarnistości przynajmniej P120 lub siatką.

Sposób stosowania: 

Olej Twardy-Woskowy LF nałożyć jeden raz równomiernie podwójną blachą parkieciarską (około 15 - 30 ml/m², w zależności od chłonności drewna). Następnie dokładnie wetrzeć jednotalerzową polerką i zielonym padem, po czym powierzchnię wypolerować białym padem. Na mocno użytkowanych lub szczególnie chłonnych podłogach następnego dnia nanieść oszczędnie drugą warstwę oleju bezbarwnego. Po 20 - 30 minutach powierzchnię wypolerować białym padem. Podczas obróbki i schnięcia zadbać o dobrą cyrkulację świeżego powietrza! W przeciwnym razie może powstawać intensywny zapach. Uwaga: podłogi należy układać bezfugowo lub ewentualnie szczeliny zaszpachlować. W przypadku szczelin możliwe jest wyraszanie się oleju lub wydobywanie odgłosu podczas chodzenia.

Czas schnięcia: 

Czas schnięcia wynosi ok. 6-12 godz. (przy 20-23°C/50-55% względnej wilgotności powietrza). Całkowite utwardzenie i pełna odporność na użytkowanie po  7-10 dniach.

Wielkość opakowań i zużycie: 

Zużycie: 15 - 30 ml/m2. Wydajność 30 - 60 m2/l, w zależności od chłonności podłoża.

Opakowanie wystarcza na...*
0,75l 34 m2
2,5l 113 m2
10l 450 m2

* średnia wydajność na jedną warstwę

Kalkulator zużycia >>

 

Przechowywanie i trwałość: 

Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Pojemniki szczelnie zamykać. Oryginalnie zamknięty zachowuje trwałość przynajmniej przez 2 lata.

Utylizacja: 

Opakowanie całkowicie opróżnić i oddać do miejsca odzysku odpadów/recyklingu. Wysuszone resztki produktu mogą być usuwane do śmieci komunalnych. Europejski kod odpadu: 08 01 11.

Środki rozcieńczające i czyszczące: 

LEINOS Rozcieńczalnik 200.

GISCODE: 

Ö 10+

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: 

Karta charakterystyki dostępna na żądanie. Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły.

Zwroty wskazujące środki ostrożności: 
Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. NIE wywoływać wymiotów. Unikać uwolnienia do środowiska. Zawartość/pojemnik usuwać do firmy posiadającej odpowiednie uprawnienia zgodnie z krajowymi przepisami.
UWAGA: Nasączone produktem materiały robocze, jak: szmatki, gąbki, pyły szlifierskie itp. z niewyschniętym olejem, przechowywać bez dostępu powietrza w zamkniętym pojemniku metalowym lub wodzie, następnie zutylizować, ponieważ w przeciwnym razie istnieje ryzyko samozapłonu ze względu na zawartość oleju roślinnego. Produkt sam w sobie nie jest samozapalny. W czasie schnięcia zadbać o odpowiednie przewietrzanie. Z uwagi na użyte składniki naturalne może występować charakterystyczny dla tego rodzaju produktów zapach. Podczas używania aparatów natryskowych stosować właściwą, zatwierdzoną ochronę dróg oddechowych. Podczas szlifowania nosić maskę przeciwpyłową chroniącą przed drobnymi pyłami.