Lakier Biały 820

Lakiery

Dobrze kryjący, biały lakier o satynowym połysku do malowania drewna i metalu wewnątrz pomieszczeń.

Zastosowanie: 

Dyfuzyjna powłoka kryjąca do drewna, metalu i neutralnego kamienia, do wewnątrz i na zewnątrz. Nie nadaje się do podłóg i do malowania kaloryferów.

Właściwości techniczne: 

Odpychający cząsteczki wody biały lakier kryjący o dobrej twardości i wysokiej zdolności krycia. Dobre rozprowadzanie, wysoka wydajność. Paroprzepuszczalny. Sprawdzony pod względem migracji pierwiastków zgodnie z normą DIN EN 71-3, pod względem odporności na pot i ślinę zgodnie z normą DIN 53160.

Kolor: 

Biały naturalny, 031 satynowy połysk, 032 połysk.

Składniki: 

Olej lniany, olej drzewny, olej rycynowy, olej słonecznikowy, estry żywic naturalnych, tlenek glinu, tlenek cynku, kwas krzemowy, talk, dwutlenekl tytanu, izoparafiny, sykatywy. Zawartość LZO (lotnych związków organicznych) w produkcie wynosi maks. 295 g/l. Dopuszczalny limit UE wynosi 300 g/l (kategoria "e" od 2010).

Podłoże i przygotowanie: 

Aby osiągnąć optymalne rezultaty, należy stosować się do zaleceń Kart Produktu wszystkich stosowanych produktów. Podłoże musi być suche, stałe, czyste, wolne od tłuszczu i kurzu oraz nie może być chłonne.

Sposób stosowania: 

Produkt jest gotowy do użycia. Przed użyciem dokładnie wymieszać! Nanoszenie pędzlem, wałkiem lub przez natrysk. Temperatura otoczenia i powierzchni powyżej 15°C.

A. Malowanie surowego lub chłonnego podłoża:
Chłonne podłoża zagruntować Olejem Gruntującym 220 LEINOS lub 1 warstwą Farby Podkładowej 810 LEINOS, w miejscach wilgotnych i na zewnątrz Gruntem do Drewna 150 LEINOS. Pozostawić do wyschnięcia przez noc. Po czym nałożyć 1 - 2 warstwy Lakieru Białego 820 LEINOS.

B. Renowacja istniejącej, starej powłoki:
Wyszlifować i odkurzyć, po czym nałożyć 1 - 2 warstwy Lakieru Białego 820 LEINOS, przy chłonnym podłożu z grutowaniem.

C. Renowacja bardzo zniszczonej, starej powłoki:
Luźne części powłoki całkowicie usunąć i wyszlifować. Następnie postępować jak w punkcie A, przy chłonnym podłożu z grutowaniem.

 

 

Czas schnięcia: 

Pyłosuchy po ok. 8 - 10 godzinach. Suchy i nadający się do malowania następnej warstwy po ok. 24 godzinach, utwardzony po ok. 3 - 6 dniach. Ten system do schnięcia wymaga odpowiedniej ilości tlenu z powietrza. Dlatego zadbać o dobre przewietrzanie, przy stojącym powietrzu np. wentylatorem, aby uniknąć powstawania zapachu.

Wielkość opakowań i zużycie: 

Ok. 70 - 100 ml/m2 na jedną warstwę. Nakładać oszczędnie, aby uniknąć problemów z wysychaniem!

Opakowanie wystarcza na...*
0,25l 3 m2
0,75l 9 m2
2,5l 29,5 m2

* średnia wydajność na jedną warstwę

Kalkulator zużycia >>

 

Przechowywanie i trwałość: 

Oryginalnie zamknięty zachowuje trwałość przynajmniej przez 2 lata. Przechowywać w zamkniętym opakowaniu, w chłodnym i suchym miejscu.

Utylizacja: 

Zgodnie z lokalnymi, urzędowymi przepisami. Wysuszone resztki produktu mogą być usuwane do śmieci komunalnych. Europejski kod odpadu EWC: 08 01 11.

Środki rozcieńczające i czyszczące: 

LEINOS Rozcieńczalnik 200.

GISCODE: 

Ö 60

Zwroty wskazujące środki ostrożności: 
Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
Karta charakterystyki dostępna na żądanie.
Chronić przed dziećmi.
W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
NIE wywoływać wymiotów.
Unikać uwolnienia do środowiska.
Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami.
UWAGA: Nasączone produktem materiały robocze, jak: szmatki, gąbki, pyły szlifierskie itp. z niewyschniętym olejem, przechowywać bez dostępu powietrza w zamkniętym pojemniku metalowym lub wodzie, następnie zutylizować, ponieważ w przeciwnym razie istnieje ryzyko samozapłonu ze względu na zawartość oleju roślinnego. Produkt sam w sobie nie jest samozapalny. W czasie schnięcia zadbać o odpowiednie przewietrzanie. Z uwagi na użyte składniki naturalne może występować charakterystyczny dla tego rodzaju produktów zapach. Podczas używania aparatów natryskowych stosować właściwą, zatwierdzoną ochronę dróg oddechowych. Podczas szlifowania nosić maskę przeciwpyłową chroniącą przed drobnymi pyłami.