Olej Renowacyjny Biały 286

Pielęgnacja

Olej do renowacji czyszczenia wszystkich olejowanych i woskowanych powierzchni
z drewna, korka i naturalnego linoleum.

 

Olej Renowacyjny Biały

Odpowiedni do miejscowego lub kompleksowego
czyszczenia podłogi (olejne mycie podłogi).

Zastosowanie: 

Do wszystkich olejowanych i woskowanych powierzchni, jak: drewno, korek i linoleum wewnątrz pomieszczeń, aby zapobiec powstawaniu  tzw. „wydeptanych ścieżek”.

Właściwości techniczne: 

Transparentny i łatwy w użyciu. Tworzy paroprzepuszczalną, jednocześnie odpychającą cząsteczki wody, satynowo-matową, w dużym stopniu odporną na zużycie i żółknięcie powierzchnię. Olej jest sprawdzony pod względem migracji pierwiastków zgodnie z normą DIN EN 71-3, pod względem odporności na pot i ślinę zgodnie z normą DIN 53160.

Kolor: 

202 biały.

Składniki: 

Olej lniany, olej drzewny, zagęszczony olej lniany, olej rycynowy, estry żywic naturalnych, izoparafiny, tlenek cynku, tlenek glinu, kaolin, talk, wosk mikrokrystaliczny, kwas krzemowy, sykatywy. Zawartość LZO lotnych związków organicznych w produkcie wynosi maks. 660 g/l. Dopuszczalny limit UE wynosi maks. 700 g/l (kategoria „f” od 2010 r.).

 

Podłoże i przygotowanie: 

Podłoże musi być suche (wilgotność drewna maks. 14%), czyste i odtłuszczone. Powierzchnię wyczyścić na wilgotno LEINOS Mydłem Roślinnym 930. Zneutralizować czystą wodą. Pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Temperatura podłogi w trakcie obróbki musi wynosić co najmniej 16°C.

Sposób stosowania: 

Olej Renowacyjny 286 LEINOS nanieść cienko i równomiernie płaskim mopem. Po 15 - 20 min. zebrać ewentualny nadmiar oleju, a powierzchnię wypolerować białym padem polerskim. Mocno wytarte i schodzone powierzchnie muszą być obrabiane Olejem Renowacyjnym dwukrotnie. Powierzchnie mocno zniszczone mogą być również  odnowione Olejem Twardym-Woskowym 290. Przed rozpoczęciem pracy przeprowadzić próbę! Podczas nakładania i schnięcia produktów zadbać o dobrą cyrkulację świeżego powietrza. W przeciwnym razie może występować obciążenie zapachem!

Czas schnięcia: 

Po 6 - 12 godz. (przy 20°C/ wilgotności powietrza 50 - 55%) powierzchnia jest sucha, nadaje się do szlifowania i nałożenia nowej warstwy. Po pierwszym dniu ostrożne użytkowanie, po 7 - 14 dniach pełne użytkowanie.

Wielkość opakowań i zużycie: 

Zużycie i wydajność są zależą od chłonności podłoża. Wydajność 25 - 35 m2/l. Zużycie ok. 30 - 40 ml/m2. Dokładne zużycie zbadać na obiekcie.

Opakowanie wystarcza na...*
0,25l zużycie zależne od stanu powierzchni i metody aplikacji
0,75l
2,5l
10l

* średnia wydajność na jedną warstwę

Przechowywanie i trwałość: 

Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, chronić przed mrozem. Pojemniki szczelnie zamykać. Oryginalnie zamknięty zachowuje trwałość przynajmniej przez 5 lat. W przypadku utworzenia się kożucha na powierzchni, usunąć go przed kolejnym użyciem.

Utylizacja: 

Zgodnie z lokalnymi, urzędowymi przepisami. Wysuszone resztki produktu mogą być usuwane do śmieci komunalnych. Europejski kod opdpadu: 08 01 02.

Środki rozcieńczające i czyszczące: 

Natychmiast po użyciu LEINOS Rozcieńczalnik 200.

GISCODE: 

Ö 60

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: 

Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności: 

Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
Chronić przed dziećmi.
W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
NIE wywoływać wymiotów.
Unikać uwolnienia do środowiska.
Zawartość/pojemnik usuwać do firmy posiadającej odpowiednie uprawnienia zgodnie z krajowymi przepisami.
Nasiąknięte produktem materiały robocze, jak np. szmatki, gąbki, pyły szlifierskie itp. z niewyschniętym olejem, przechowywać bez dostępu powietrza w hermetycznych pojemnikach metalowych lub wodzie, a następnie zutylizować, ponieważ w przeciwnym razie istnieje ryzyko samozapłonu ze względu na zawartość oleju roślinnego. Produkt sam w sobie nie jest samozapalny. W czasie schnięcia zapewnić wystarczającą wentylację. Z uwagi na użyte składniki naturalne może występować typowy dla tego rodzaju produktów zapach.
Podczas używania aparatów natryskowych stosować właściwą, zatwierdzoną ochronę dróg oddechowych.
Podczas szlifowania nosić maskę przeciwpyłową chroniącą przed drobnymi pyłami.

Karta charakterystyki dostępna na żądanie.